Redacció del projecte basic I projecte constructiu per a la construcció d’una nau logística a la parcella 1 de la CIM La Selva. Cataluña.