Redacció del projecte constructiu d’adequació zona neteja equips amb karcher i rentador.