Redacció del projecte d’execució, l’estudi de seguretat i salut i la posterior direcció de les obres de la rehabilitació energètica Olivera a Sant Boi de Llobregat