Redacció del projecte d’execució, l’estudi de seguretat i salut i la posterior direcció de les obres de rehabilitació energètica Teatre Joventut a l’Hospitalet de Llobregat .