Redacció del projecte, direcció d’obres i coordinació de seguretat i salut dels habitatges públics a la UA-33. Garriga (Barcelona).