Redacció del projecte, direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de les obres d’ampliació del cementeri municipal amb 316 nínxols. Castelló (Valencia).