Redacció del Projecte executiu de reforma dels Jardins del Monestir (Fitxa E 005 Casa Blasco), així com la corresponent direcció d’obres. Sant Feliu de Guíxols (Girona).