Redacció del Projecte executiu d’urbanització del sector oest del carrer de la Creu d’Ordal per a l’Ajuntament de Subirats