Redacció del projecte executiu, estudi de seguretat isalut, direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de les obres derestauració dels porxos, consolidació de talussos i adequació funcional delsespais exteriors del Museu d’Eines del Pagès.