Redacció del Projecte i Direcció de les obres de l’adequació del local situat al c/ Muntaner 200, al Districte de l’Eixample per destinar-lo a un SARA (servei d’atenció, recuperació i acollida en situacions de violència masclista). Barcelona.