Redacció del projecte i direcció d’execució de les obres i legalitzacions amb Industria i altres organismes de la nova instal•lació de climatització de l’ edifici CDIAP-CSMIJ CREU VERDA de l’Institut Municipal de Serveis Personals (IMSP) de Badalona, en els termes del plec de prescripcions tècniques.