Redacció dels plans especials de protecció de patrimoni i catàlegs de béns arquitectònics, històrics i ambientals de Bagà i El Bruc. 2 lots (Barcelona).