Redacció dels projectes de reparcel.lació i urbanització del polígon d’actuació urbanística PAU 1 «Marcel.lí Trunas». Breda (Girona).