Redacció dels projectes executius d’arquitectura i d’enginyeria per rehabilitar l’antic Convent i destinar-lo a ús de l’Albert.