Redacció, tramitació i aprovació del Pla Especial Urbanístic PEU 1 «Planta de Compostatge», previst al POUM del municipi de Jorba, que ha de permetre la consolidació del sector on actualment s’ubiquen la Planta de Compostatge de Jorba (pública, propietat del CCA) i una Planta privada de compostatge, propietat del grup TRADEBE SL. Aquestes plantes ocupen el 76% de l’àmbit i cal definir-ne el seu desenvolupament, així com les possibles necessitats d’ampliació o modificació, sempre mantenint la protecció del seu entorn i el medi ambient. Barcelona.