Servei consistent en la redacció de la Modificació puntual del POUM de Lloret de Mar en l’àmbit PPU5 Mont Lloret per a la seva adaptació al Pla Director Urbanístic de Revisió dels Sòls No Sostenibles del Litoral Gironi (Girona).