Servei consistent en la redacció del projecte d’execució, l’estudi de seguretat i salut i la direcció de les obres dels Habitatges Dotacionals al Passatge Pons de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).