Servei consistent en la redacció d’un projecte bàsic i executiu de construcció d’un amfiteatre i adequació de la franja lateral del passeig dels Til·lers dels Jardins de Sta. Clotilde; així com dels treballs corresponents a direcció facultativa d’obres intervinent durant la seva execució. Lloret de Mar (Girona).