Servei de la redacció del Projecte bàsic i executiu dels nous estudis de Calafell Ràdio i Calafell.tv. La redacció del projecte bàsic i executiu inclourà tot allò previst al «Document de comprovació del contingut del projecte» editat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, amb la suficient precisió que permeti contractar les obres i executar-les sense necessitat de cap altre document tècnic (Tarragona).