Servei de la redacció del projecte, del projecte de conjunt i l’estudi de seguretat i salut del projecte constructiu d’un edifici d’habitatges de protecció pública, destinats a cooperatives d’habitatge en règim de cessió d’ús sobre el bé patrimonial de titularitat municipal, situat al polígon d’actuació PA-1 La Salut de Caldes de Montbui (Barcelona).