Servei de redacció del projecte bàsic i executiu, de l’estudi de seguretat i salut i del programa de control de qualitat així com la direcció d’obra i la coordinació de seguretat i salut, tramitació de llicències i auditoria inicial de l’edifici, per dur a terme la rehabilitació de l’edifici de Can Masdeu. Barcelona.