Servei de redacció del projecte bàsic i executiu, i el estudi de seguretat i salut, refós dels anteriors projectes de juliol de 2012 i del modificat per a actualització de pressupost i normatives de juny de 2022, del nou pavelló 5 de la Fira de Lleida i urbanització del seu entorn, complet i unitari, amb ampliació d’usos, millores tècniques i revisió dels amidaments.