Servei de redacció del Projecte Executiu; direcció d’obra; direcció d’execució, coordinació de seguretat i salut de les Obres de Reforma dels Serveis Centrals (Edifici Til·lers) IAS. Girona.