Servei de redacció del Projecte Executiu i Direcció Facultativa per al canvi d’us de pacient ambulatori a hospitalitzat a les noves Urgències HSC IAS. Girona.