Servei de redacció dels estudis previs, avantprojecte, projecte bàsic, projecte executiu, documentació i tramitació per als permisos normatius i direcció d’obra i documentació preceptiva per a la ubicació de l’institut escola Xirinacs, de dues línies d’ensenyament del segon cicle d’educació infantil, de primària i d’ESO; d’un nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3); d’un dipòsit d’aigües freàtiques i d’una instal·lació centralitzada de generació i distribució d’energia, a l’àmbit de la Model al districte de l’Eixample. Barcelona.