Servei de redacció dels projectes de reparcel·lació i urbanització, respectivament, del polígon d’actuació urbanística (PAU) 8 (antic sector 1 c/Barcelona) del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Sant Antoni de Vilamajor (Barcelona).