Servei per a la redacció del projecte bàsic i d’execució, direcció facultativa i executiva, control de qualitat i l’estudi i coordinació de seguretat i salut en fase de projecte i de direcció de l’obra civil i de les instal·lacions, la certificació d’eficiència energètica tant en projecte com de final d’obra, el projecte d’activitats per a la llicència ambiental, la legalització de les instal·lacions per dur a terme la reforma dels espais dels antics Laboratori i Anatomia Patològica per construir les noves ÀREES D’HOSPITALS DE DIA ADULT I PEDIÀTRIC, HOSPITALITZACIÓ DOMICILIÀRIS I PADES (a partir d’ara Alternatives a l’Hospitalització) de l’Hospital Universitari de Vic (HUV)