Serveis d’elaboració i actualització dels plecs de prescripcions tècniques per a la redacció de projectes d’infraestructures i edificació de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA de l’Ajuntament de Barcelona.