Serveis de Consultoria i Assistència Tècnica de redacció del Projecte de Reparcel·lació (en endavant PR) a l’àmbit d’actuació de les Unitats d’Actuació XIA, XIB i XIC (Can Canyamars), en execució de la sentència número 88 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sala contenciós administratiu secció tercera en data 16 de gener de 2020 va anul·lar i deixar sense efectes jurídics l’acord municipal de data 28 de maig de 2013 del Text modificat i refós del projecte de reparcel·lació de les U.A. XI-A, B, C. Dosrius (Barcelona).