Serveis de la Direcció Facultativa i la Coordinació de Seguretat i Salut de les obres compreses al «Projecte d’ampliació del’aparcament de Can Fatjó». Rubí (Barcelona).