Serveis de redacció de l’avantprojecte de les Noves Places situades als encreuaments dels nous Eixos Verds al Barri de Sant Antoni, així com el possible projecte executiu, estudi de seguretat i salut, memòria ambiental i assistència tècnica a la direcció d’obra. Districte de l’Eixample a Barcelona.