Serveis de redacció de projecte executiu, direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut, as built i auditoria per a la instal·lació i connexió a xarxa d’aigües freàtiques al Port Olímpic de Barcelona