Serveis relatius a la redacció de l’avantprojecte dels nous eixos verds al Barri de Sant Antoni, així com el possible projecte executiu, estudi de seguretat i salut, memòria ambiental i assistència tècnica a la direcció d’obra. Districte de l’Eixample a Barcelona.