Serveis relatius a la redacció de projecte, direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut i auditories dels projectes executius corresponents a la millora dels aparcaments del Fòrum i Biomèdic. Barcelona.