Serveis urbanístics d’arquitectura i/o enginyeria per a la redacció de la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipals de Sils en sòl no urbanitzable per tal de qualificar l’àmbit de les finques cadastrals 17205A012000370000KL i 17205A012000270000KW com un equipament en sòl no urbanitzable i dotar-la amb els usos necessaris i alhora possibles per destinar-les a una zona d’esbarjo, esportiva i lleure, i del corresponent Projecte d’Actuació Especifica (Girona).