Servizo de Redacción Proxecto Básico e Execución (PBE) e Dirección Facultativa (DO+DEI+CSS) do «Barrio verde de Pontepedriña: Renaturalización da mazá e creación dun corredor ecolóxico urbano»