stitueix l’objecte del contracte de serveis de la Direcció de l’Obra, Direcció d’Execució de l’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut de les obres contemplades en el «PROJECTE EXECUTIU DE LA FASE 2 DE REFORMA DE L’EDIFICI DEL CONSELL COMARCAL DEL BAGES», redactat per MATEU BARBA ARQUITECTES, i aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Bages en sessió de de 28 de març de 2022. Barcelona.