VCG Redacció de la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal al sector Poble Nou Nord al municipi de Llers